Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. Spółka zawarła dwie umowy wydawnicze („Umowy”) z HeartBeat Interactive Entertainment LTD. z siedzibą w Fujian, Chiny („Wydawca”) na dystrybucję gier Winter Survival Simulator oraz Gas Station Simulator na terytorium Chin.

W związku z zawarciem Umów, ww. gry zostaną wydane na terytorium Chin na platformie sprzedażowej STEAM z konta Emitenta. Wydawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania marketingowe, związanych z promocją i sprzedażą ww. tytułów na terytorium Chin oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.

 

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do ww. gier pozostaną u Emitenta. Emitent udziela Wydawcy licencji na okres 5 lat na dystrybucje ww. gier na terytorium Chin.

 

Strony ustaliły, że zysk z gier zostanie podzielony w proporcji 60 % dla Emitenta oraz 40 % dla Wydawcy.

Ponadto Strony ustaliły wynagrodzenie gwarantowane za dystrybucję gry Winter Survival Simulator w kwocie 10.000 USD.

 

Emitent przewiduje, że wydanie ww. gier nastąpi w 3 kwartale 2021 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną dokładny termin premiery gier zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

 

W ocenie Emitenta nawiązanie współpracy z chińskim Wydawcą może mieć istotny wpływ na rozwój Emitenta, w szczególności na rozpoznawalność Spółki na rynkach wschodnich oraz jej wyniki finansowe. Emitent nie wyklucza współpracy z Wydawcą przy kolejnych projektach.