Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Albańska 3, 30-662 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1/1,
31-525 Kraków
(dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

I. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Drago Entertainment S.A.

III. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika

V. Dokumentację, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu:

A. Sprawozdanie finansowe Drago Entertainment za rok obrotowy 2020 w formacie (wizualizacja pdf)

B. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

C. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

D. Wniosek w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za obrotowy 2020

E. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

F. Uchwała nr 7052021RN Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

VI. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)