WALNE

ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków _”ZWZA”_.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 29 maja 2023 roku
projekty uchwał
formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika
informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce
klauzulę informacyjną RODO 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2023 r.

Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

 1. Ogloszenie zarzadu DRAGO entertainment S.A. o zwolaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
 2. Informacja o ogolnej liczbie akcji w DRAGO entertainment_S.A
 3. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A.
 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A. przez pełnomocnika
 5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A. korespondencyjnie
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 lipca 2022 r.

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

I. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Drago Entertainment S.A.

III. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika

V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. korespondencyjnie

VI. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na żądanie akcjonariusza.

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonaną w wyniku złożenia przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – p. Annę Rutkowską, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku zgłoszenia żądania przez akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono nowy punkt 13, a dotychczasowe punkty 13. i 14. zostały oznaczone odpowiednio numerem 14. i 15.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wprowadzeniu zmiany na żądanie akcjonariusza jest następujący:

 • otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 • sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 • przyjęcie porządku obrad;
 • przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • wolne wnioski;
 • zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zamieszcza zaktualizowane:

 1. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia
 2. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.
 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Albańska 3, 30-662 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1/1,
31-525 Kraków
(dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

I. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Drago Entertainment S.A.

III. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika

V. Dokumentację, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu:

A. Sprawozdanie finansowe Drago Entertainment za rok obrotowy 2020 w formacie (wizualizacja pdf)

B. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

C. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

D. Wniosek w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za obrotowy 2020

E. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

F. Uchwała nr 7052021RN Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

VI. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 listopada 2020 r.

Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 851770 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.11.2020 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Julity Szczepanik przy ul. Marcika 14b w Krakowie.

Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej; 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu; 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) dodanie § 10a Statutu w brzmieniu: „§ 10a Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 2) dodanie § 21 ust. 7 Statutu w brzmieniu: „§ 21 ust. 7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 3) dodanie § 26 ust. 3 Statutu w brzmieniu: „§ 26 ust. 3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 4) uchylenie § 22 ust. 5 Statutu w brzmieniu: „22 ust. 5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”.