Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
www.drago-entertainment.com
ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.drago-entertainment.com (dalej: „Serwis”).
2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Serwis prowadzony jest przez spółkę DRAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Albańskiej 3, 30-662 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 148749 o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł (dalej: „Spółka”). W sprawach ogólnych prosimy o kontakt pod adresem info@drago-entertainment.com.

4. Serwis stanowi źródło informacji o Spółce oraz jej działalności. Jego przeznaczeniem jest publikacja informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zamieszczone przez Spółkę w sieci Internet. Serwis stanowi również dodatkowe źródło informacji o aktualnościach, dotyczących organizacji i funkcjonowania Spółki, m. in. ich składzie, działalności, kluczowych produktach i usługach oraz przyjętej strategii działania. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi moderatorów lub jakichkolwiek osób mających związek z działalnością Spółki nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Spółki.
5. Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje te były zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy następujące usługi:
a) Newsletter – biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail użytkownika, dotyczący m.in. realizowanych przez Spółkę projektów, w celach marketingowych i informacyjnych, a także bieżącej i planowanej działalności Spółki.
2. W celu otrzymywania newslettera Spółki, użytkownik podaje swój adres e-mail do wysyłki oraz jednocześnie akceptuje politykę prywatności Serwisu oraz niniejszy Regulamin. W celu zaprzestania otrzymywania newslettera użytkownik wybiera opcję „unsubscribe” lub „wypisz się” dostępną na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter.
3. Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub zaszkodzić innym użytkownikom.
4. Używamy mailchimp jako naszego biuletynu. Subskrybując użytkownicy potwierdzają, że ich informacje zostaną przesłane do mailchimp w celu przetworzenia niezbędnego do wysłania biuletynu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) materiały, w tym posty i komentarze, zamieszczane przez niego w Serwisie,
b) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań,
c) skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności przejęć haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do usług świadczonych w Serwisie.
3. Spółka:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem, informując jednocześnie, że mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami w Regulaminie,
b) informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, mogą ograniczyć lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Serwisu, lub też wpływać na jakość korzystania z niego.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Spółki, ani nie będących w dyspozycji Spółki, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub forum. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: privacy@drago-entertainment.com
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika forum lub adres e-mail użyty podczas rejestracji w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia.
3. W przypadku otrzymania reklamacji niekompletnej Spółka zwróci się do nadawcy o uzupełnienie niezbędnych informacji.
4. Spółka zobowiązana jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej reklamacji. Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Spółki i przez nią niezawinione (np. awarie sprzętu czy sieci internetowej).
5. Odpowiedź wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wysłana na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne aby odzwierciedlić rzeczywisty stan faktyczny, zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę lub zmiany obowiązującego prawa.
2. W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, prosimy zapoznać się również z Polityką Prywatności udostępnioną w zakładce kontakt.