Polityka Prywatności
www.drago-entertainment.com
ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.drago-entertainment.com (dalej jako „Usługi”) oraz prawa przysługujące użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.
Administratorem danych osobowych jest spółka DRAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Albańskiej 3, 30-662 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 148749 (dalej jako „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem privacy@drago-entertainment.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, poprzez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem privacy@drago-entertainment.com.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celu dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę, tj. do wysyłki newslettera Administratora (dalej “Newsletter”). Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

III. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail. Niewskazanie adresu e-mail lub cofnięcie zgody na przetwarzane tej danej osobowej uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.

IV. PLIKI COOKIES
Administrator nie przetwarza informacji dotyczących użytkowników poprzez pliki cookies.

V. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach opisanych dalej Zaufanych Partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG, chyba że Polityka przewiduje inne regulacje.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:
a) dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe,
b) w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem serwisu www.drago-entertainment.com.

VIII. ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)
Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:
a) partnerzy odpowiedzialni za hosting i serwisowanie;
b) partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
c) partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;
d) partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi. Subskrybując, użytkownicy potwierdzają, że ich informacje zostaną przesłane do mailchimp w celu przetworzenia niezbędnego do wysłania biuletynu. Więcej na temat polityki prywatności mailchimp tutaj.

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,
b) prawo żądania usunięcia danych osobowych użytkownika z bazy danych Administratora,
c) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
e) prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
f) prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.
W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy na adres privacy@drago-entertainment.com.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: privacy@drago-entertainment.com.
W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić rzeczywisty stan fatyczny, zmiany dokonane w ramach usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.
W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, prosimy zapoznać się również z naszym Regulaminem udostępnionym pod adresem: www.drago-entertainment.com/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/.