Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

I. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Drago Entertainment S.A.

III. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.

IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika

V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. korespondencyjnie

VI. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)