Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków _”ZWZA”_.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 29 maja 2023 roku
projekty uchwał
formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika
informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce
klauzulę informacyjną RODO