Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym 0000851770, NIP: 5532010533, REGON: 070878886 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Anny Zegadłowicz w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

W związku z powyższym Spółka udostępnia:

  1. Ogloszenie zarzadu DRAGO entertainment S.A. o zwolaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
  2. Informacja o ogolnej liczbie akcji w DRAGO entertainment_S.A
  3. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A.
  4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A. przez pełnomocnika
  5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DRAGO entertainment S.A. korespondencyjnie
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy w związku z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (klauzula RODO)