Zarząd Drago Entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza niniejszym zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonaną w wyniku złożenia przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – p. Annę Rutkowską, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku zgłoszenia żądania przez akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono nowy punkt 13, a dotychczasowe punkty 13. i 14. zostały oznaczone odpowiednio numerem 14. i 15.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wprowadzeniu zmiany na żądanie akcjonariusza jest następujący:

 • otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 • wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 • sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 • przyjęcie porządku obrad;
 • przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • wolne wnioski;
 • zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zamieszcza zaktualizowane:

 1. Ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia
 2. Projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A.
 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika