Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Drago Entertainment Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem dotyczącym powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym do Spółki od akcjonariusza- Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie wpłynął dokument zgłaszający kandydaturę pana Rafała Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

§ 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Drago Entertainment S. A.

2. Kwestionariusz osobowy członek RN Rafal Wojciechowski

3. Zgoda na powołanie Rafał Wojciechowski

4. Oświadczenie o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki