Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarząd DRAGO entertainment Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z publikacją w dniu 11 czerwca 2021 r. ogłoszenia o zmianach wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.  oraz poszerzeniem porządku obrad o punkt 13 dotyczący powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 14 czerwca 2021 r. do spółki wpłynęło od akcjonariusza – p. Anny Rutkowskiej zgłoszenie kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki p. Kamila Gemry.

Głosowanie nad kandydaturą p. Kamila Gamry odbędzie się w ramach punktu 13. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

1. Zgłoszenie kandydatury p.Kamila Gemry do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej

2. Kwestionariusz osobowy członek RN Kamil Gemra

3. Zgoda na kandydowanie Kamil Gemra

4. Oświadczenie o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki