Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 851770 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.11.2020 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej not. Julity Szczepanik przy ul. Marcika 14b w Krakowie.

Porządek obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej; 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu; 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia; 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) dodanie § 10a Statutu w brzmieniu: „§ 10a Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 2) dodanie § 21 ust. 7 Statutu w brzmieniu: „§ 21 ust. 7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 3) dodanie § 26 ust. 3 Statutu w brzmieniu: „§ 26 ust. 3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 4) uchylenie § 22 ust. 5 Statutu w brzmieniu: „22 ust. 5. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób”.